“Trông ra Hòn Khoai” – Đặng Quang Minh

“Trông ra Hòn Khoai” – Đặng Quang Minh